Preliminaly Rounds flight order


Preliminaly 1st round ( 3,Oct.)
Flight Order Pilot No. Name Primary area
Start 08:00 1 29 Yoshikazu Maeda East-Japan Area
2 30 Masao Matsumoto East-Japan Area
3 31 Yukihiro Dobashi 2002 JN 3rd
4 32 Kazuaki Kougo East-Japan Area
5 33 Masaru Nagasawa Touhoku Area
6 34 Takuya Hirakawa West-Japan Area
7 35 Masahiko Ino East-Japan Area
8 36 Chiaki Matsuda Hokuriku-Tyubu Area
9 37 Jyoji Yoshida Touhoku Area
10 38 Nobuyuki Nishimura Kyusyu Area
11 39 Shinichi Okada West-Japan Area
12 40 Takashi Tanaka West-Japan Area
13 41 Jyun Kimura West-Japan Area
14 1 Etsuhiro Ootaka East-Japan Area
15 2 Yoshihiro Hayashi East-Japan Area
16 3 Fumiaki Yoshikawa West-Japan Area
17 4 Hideo Okada East-Japan Area
18 5 Hidekazu Nagasawa Touhoku Area
19 6 Masatoshi Iso East-Japan Area
20 7 Yuji Kamiya East-Japan Area Canceled
21 8 Jyunichi Chiba Hokkaido Area
22 9 Hiroki Ito 2002 JN 6th
23 10 Kazuyuki Sensui 2002 JN 2nd
24 11 Mamabu Hashimoto 2002 JN 4th
25 12 Kaori Mita West-Japan Area
26 13 Naoya Kawaguchi West-Japan Area
27 14 Yasutomo Tsutui Kyusyu Area
28 15 Eiichi Nakazato Hokuriku-Tyubu Area
29 16 Sinya Kunii 2002 JN 1st
30 17 Hiroyuki Takemori Kyusyu Area
31 18 Shinji Nakata Hokkaido Area
32 19 Yusuke Nakao Hokuriku-Tyubu Area
33 20 Hideki Suzuki Hokuriku-Tyubu Area
34 21 Tetsuro Ikeda Kyusyu Area
35 22 Yuji Takayama East-Japan Area
36 23 Hiroshi Futatsugi Hokuriku-Tyubu Area
37 24 Minoru Kobayashi 2002 JN 5th
38 25 Takanori Hisayasu East-Japan Area
39 26 Shintaro Yamamoto East-Japan Area
40 27 Syoji Imai West-Japan Area
41 28 Shizuo Ishikawa East-Japan Area


Preliminaly 2nd round ( 4,Oct.)

Flight Order Pilot No. Name Primary area
Start 8:00 1 9 Hiroki Ito 2002 JN 6th
2 10 Kazuyuki Sensui 2002 JN 2nd
3 11 Mamabu Hashimoto 2002 JN 4th
4 12 Kaori Mita West-Japan Area
5 13 Naoya Kawaguchi West-Japan Area
6 14 Yasutomo Tsutui Kyusyu Area
7 15 Eiichi Nakazato Hokuriku-Tyubu Area
8 16 Sinya Kunii 2002 JN 1st
9 17 Hiroyuki Takemori Kyusyu Area
10 18 Shinji Nakata Hokkaido Area
11 19 Yusuke Nakao Hokuriku-Tyubu Area
12 20 Hideki Suzuki Hokuriku-Tyubu Area
13 21 Tetsuro Ikeda Kyusyu Area
14 22 Yuji Takayama East-Japan Area
15 23 Hiroshi Futatsugi Hokuriku-Tyubu Area
16 24 Minoru Kobayashi 2002 JN 5th
17 25 Takanori Hisayasu East-Japan Area
18 26 Shintaro Yamamoto East-Japan Area
19 27 Syoji Imai West-Japan Area
20 28 Shizuo Ishikawa East-Japan Area
21 29 Yoshikazu Maeda East-Japan Area
22 30 Masao Matsumoto East-Japan Area
23 31 Yukihiro Dobashi 2002 JN 3rd
24 32 Kazuaki Kougo East-Japan Area
25 33 Masaru Nagasawa Touhoku Area
26 34 Takuya Hirakawa West-Japan Area
27 35 Masahiko Ino East-Japan Area
28 36 Chiaki Matsuda Hokuriku-Tyubu Area
29 37 Jyoji Yoshida Touhoku Area
30 38 Nobuyuki Nishimura Kyusyu Area
31 39 Shinichi Okada West-Japan Area
32 40 Takashi Tanaka West-Japan Area
33 41 Jyun Kimura West-Japan Area
34 1 Etsuhiro Ootaka East-Japan Area
35 2 Yoshihiro Hayashi East-Japan Area
36 3 Fumiaki Yoshikawa West-Japan Area
37 4 Hideo Okada East-Japan Area
38 5 Hidekazu Nagasawa Touhoku Area
39 6 Masatoshi Iso East-Japan Area
40 7 Yuji Kamiya East-Japan Area Canceled
41 8 Jyunichi Chiba Hokkaido Area

(C)Ichiro Komori,1998,2003,All rights reserved