Fly-Off Rounds flight order

Fly-Off 1st round
Order Pilot No. Name
Start@8:00@AM 1 24 Minoru Kobayashi
2 15 Eiichi Nakazato
3 23 Hiroshi Futatsugi
4 21 Tetsuro Ikeda
5 10 Kazuyuki Sensui
Break (for 5 minutes)
6 9 Hiroki Ito
7 16 Shinya Kunii
8 31 Yukihiro Dobashi
9 5 Hidekazu Nagasawa
10 22 Hiroshi Takayama
Break (for 5 minutes)
11 6 Masatoshi Iso
12 20 Hideki Suzuki
13 19 Yusuke Nakao
14 13 Naoya Kawaguchi
15 11 Manabu Hashimoto
Break (for 10 minutes)
Fly-Off 2nd round
Order Pilot No. Name
1 31 Yukihiro Dobashi
2 5 Hidekazu Nagasawa
3 22 Hiroshi Takayama
4 6 Masatoshi Iso
5 20 Hideki Suzuki
Lunch
6 19 Yusuke Nakao
7 13 Naoya Kawaguchi
8 11 Manabu Hashimoto
9 24 Minoru Kobayashi
10 15 Eiichi Nakazato
Break (for 5 minutes)
11 23 Hiroshi Futatsugi
12 21 Tetsuro Ikeda
13 10 Kazuyuki Sensui
14 9 Hiroki Ito
15 16 Shinya Kunii

(C)Ichiro Komori,1998,2003,All rights reserved