Competitors List
No Name Preliminaly District
1 Etsuhiro Ootaka East-Japan Area
2 Yoshihiro Hayashi East-Japan Area
3 Fumiaki Yoshikawa West-Japan Area
4 Hideo Okada East-Japan Area
5 Hidekazu Nagasawa Touhoku Area
6 Masatoshi Iso East-Japan Area
7 Yuji Kamiya East-Japan Area
8 Jyunichi Chiba Hokkaido Area
9 Hiroki Ito 2002 JN 6th
10 Kazuyuki Sensui 2002 JN 2nd
11 Mamabu Hashimoto 2002 JN 4th
12 Kaori Mita West-Japan Area
13 Naoya Kawaguchi West-Japan Area
14 Yasutomo Tsutui Kyusyu Area
15 Eiichi Nakazato Hokuriku-Tyubu Area
16 Sinya Kunii 2002 JN 1st
17 Hiroyuki Takemori Kyusyu Area
18 Shinji Nakata Hokkaido Area
19 Yusuke Nakao Hokuriku-Tyubu Area
20 Hideki Suzuki Hokuriku-Tyubu Area
21 Tetsuro Ikeda Kyusyu Area
22 Yuji Takayama East-Japan Area
23 Hiroshi Futatsugi Hokuriku-Tyubu Area
24 Minoru Kobayashi 2002 JN 5th
25 Takanori Hisayasu East-Japan Area
26 Shintaro Yamamoto East-Japan Area
27 Syoji Imai West-Japan Area
28 Shizuo Ishikawa East-Japan Area
29 Yoshikazu Maeda East-Japan Area
30 Masao Matsumoto East-Japan Area
31 Yukihiro Dobashi 2002 JN 3rd
32 Kazuaki Kougo East-Japan Area
33 Masaru Nagasawa Touhoku Area
34 Takuya Hirakawa West-Japan Area
35 Masahiko Ino East-Japan Area
36 Chiaki Matsuda Hokuriku-Tyubu Area
37 Jyoji Yoshida Touhoku Area
38 Nobuyuki Nishimura Kyusyu Area
39 Shinichi Okada West-Japan Area
40 Takashi Tanaka West-Japan Area
41 Jyun Kimura West-Japan Area


(C)Ichiro Komori,1998,2003,All rights reserved