Fly-Off Rounds flight order

Fly-Off 1st Round
Order Pilot No. Name Preliminaly District
1 33 Hiroki Ito 2003 J/N 6th
2 5 Kazuyuki Sensui 2003 J/N 3rd
3 8 Hiroshi Futatsugi Hokuriku-Tyubu Aria
4 41 Hideki Suzuki Hokuriku-Tyubu Aria
5 9 Fumiaki Yoshikawa West-Japan Aria
6 3 Shizuo Ishikawa East-Japan Aria
7 12 Masao Matsumoto East-Japan Aria
8 26 Yukihiro Dobashi 2003 J/N 5th
9 6 Hideo Okada East-Japan Aria
10 1 Masatoshi Iso East-Japan Aria
11 10 Mamabu Hashimoto 2003 J/N 1st
12 7 Yoshikazu Maeda East-Japan Aria
13 17 Minoru Kobayashi 2003 J/N 4th
14 19 Shinya Kunii 2003 J/N 2nd
15 34 Hiroshi Takayama East-Japan Aria
Fly-Off 2nd Round
Order Pilot No. Name Preliminaly District
1 6 Hideo Okada East-Japan Aria
2 1 Masatoshi Iso East-Japan Aria
3 10 Mamabu Hashimoto 2003 J/N 1st
4 7 Yoshikazu Maeda East-Japan Aria
5 17 Minoru Kobayashi 2003 J/N 4th
6 19 Shinya Kunii 2003 J/N 2nd
7 34 Hiroshi Takayama East-Japan Aria
8 33 Hiroki Ito 2003 J/N 6th
9 5 Kazuyuki Sensui 2003 J/N 3rd
10 8 Hiroshi Futatsugi Hokuriku-Tyubu Aria
11 41 Hideki Suzuki Hokuriku-Tyubu Aria
12 9 Fumiaki Yoshikawa West-Japan Aria
13 3 Shizuo Ishikawa East-Japan Aria
14 12 Masao Matsumoto East-Japan Aria
15 26 Yukihiro Dobashi 2003 J/N 5th


(C)Ichiro Komori,1998,2004,All rights reserved