Preliminaly Rounds flight order
Start 8:05 AM
Pilot No.5 Naoya Kawaguchi canceled.

Preliminaly 1st round ( 8.Oct..)
Order Pilot No Name Preliminaly District
1 2 Fumiaki Yoshikawa West-Japan Aria
2 3 Shinya Kunii 2004 J/N 2nd
3 4 Masahiko Ino East-Japan Aria
4 6 Yasuichi Sawamura West-Japan Aria
5 7 Shintarou Yamamoto East-Japan Aria
6 8 Syoji Imai West-Japan Aria
7 9 Makoto Takahashi Touhoku Aria 
8 10 Yuji Kamiya East-Japan Aria
9 11 Yoshihiro Susuda Hokkaido Aria
10 12 Takahiro Sawamoto West-Japan Aria
11 13 Shizuo Ishikawa East-Japan Aria
12 14 Takanori Hisayasu East-Japan Aria
13 15 Hiroshi Futatsugi Hokuriku-Tyubu Aria
14 16 Tetsurou Ikeda Kyusyu Aria 
15 17 Shinichi Okada West-Japan Aria
16 18 Hiroshi Futatsugi Hokkaido Aria
17 19 Masato Okamoto Hokuriku-Tyubu Aria
18 20 Hidekazu Nagasawa Touhoku Aria 
19 21 Kazuaki Kougo East-Japan Aria
20 22 Kazuyuki Sensui 2004 J/N 6th
21 23 Yoshihiro Ootaka East-Japan Aria
22 24 Jyoji Yoshida Touhoku Aria 
23 25 Hideo Okada East-Japan Aria
24 26 Yukihiro Dobashi 2004 J/N 5th
25 27 Osamu Ishigami East-Japan Aria
26 28 Hiroaki Yonaga East-Japan Aria
27 29 Hiroshi Takayama East-Japan Aria
28 30 Masatoshi Iso East-Japan Aria
29 31 Minoru Kobayashi 2004 J/N 4th
30 32 Tetsuya Kubo Hokuriku-Tyubu Aria
31 33 Eizou Tagami Kyusyu Aria 
32 34 Mamabu Hashimoto 2004 J/N 1st
33 35 Nobuyuki Nishimura Kyusyu Aria 
34 36 Eiichi Nakazato Hokuriku-Tyubu Aria
35 37 Yoshinobu Michiguchi Kyusyu Aria 
36 38 Hiroki Ito 2004 J/N 3rd
37 39 Kaori Mita West-Japan Aria
38 40 Yoshihiro Hayashi East-Japan Aria
39 41 Hideki Suzuki Hokuriku-Tyubu Aria
40 1 Tetsuya Kusakabe West-Japan AriaPreliminaly 2nd round (9.Oct..)

Order Pilot No Name Preliminaly District
1 23 Yoshihiro Ootaka East-Japan Aria
2 24 Jyoji Yoshida Touhoku Aria 
3 25 Hideo Okada East-Japan Aria
4 26 Yukihiro Dobashi 2004 J/N 5th
5 27 Osamu Ishigami East-Japan Aria
6 28 Hiroaki Yonaga East-Japan Aria
7 29 Hiroshi Takayama East-Japan Aria
8 30 Masatoshi Iso East-Japan Aria
9 31 Minoru Kobayashi 2004 J/N 4th
10 32 Tetsuya Kubo Hokuriku-Tyubu Aria
11 33 Eizou Tagami Kyusyu Aria 
12 34 Mamabu Hashimoto 2004 J/N 1st
13 35 Nobuyuki Nishimura Kyusyu Aria 
14 36 Eiichi Nakazato Hokuriku-Tyubu Aria
15 37 Yoshinobu Michiguchi Kyusyu Aria 
16 38 Hiroki Ito 2004 J/N 3rd
17 39 Kaori Mita West-Japan Aria
18 40 Yoshihiro Hayashi East-Japan Aria
19 41 Hideki Suzuki Hokuriku-Tyubu Aria
20 1 Tetsuya Kusakabe West-Japan Aria
21 2 Fumiaki Yoshikawa West-Japan Aria
22 3 Shinya Kunii 2004 J/N 2nd
23 4 Masahiko Ino East-Japan Aria
24 6 Yasuichi Sawamura West-Japan Aria
25 7 Shintarou Yamamoto East-Japan Aria
26 8 Syoji Imai West-Japan Aria
27 9 Makoto Takahashi Touhoku Aria 
28 10 Yuji Kamiya East-Japan Aria
29 11 Yoshihiro Susuda Hokkaido Aria
30 12 Takahiro Sawamoto West-Japan Aria
31 13 Shizuo Ishikawa East-Japan Aria
32 14 Takanori Hisayasu East-Japan Aria
33 15 Hiroshi Futatsugi Hokuriku-Tyubu Aria
34 16 Tetsurou Ikeda Kyusyu Aria 
35 17 Shinichi Okada West-Japan Aria
36 18 Hiroshi Futatsugi Hokkaido Aria
37 19 Masato Okamoto Hokuriku-Tyubu Aria
38 20 Hidekazu Nagasawa Touhoku Aria 
39 21 Kazuaki Kougo East-Japan Aria
40 22 Kazuyuki Sensui 2004 J/N 6th


(C)Ichiro Komori,1998,2005,All rights reserved