Fly-Off Rounds flight order
Fly-Off 1st Round
Order No. Name
Start 08:00 1 10 Masatoshi Iso
2 5 Masao Matsumoto
3 32 Tetsuro Ikeda
4 38 Shinya Kunii
5 39 Masahiko Ino
6 2 Minoru Kobayashi
7 24 Takashi Nonogaki
8 27 Makoto Numazawa
9 35 Manabu Hashimoto
10 20 Hiroki Ito
11 19 Yasuichi Sawamura
12 7 Kazuyuki Sensui
13 41 Hiroshi Futatsugi
14 26 Yukihiro Dobashi
15 34 Yuji Kamiya
Fly-Off 2nd Round
Order No. Name
1 27 Makoto Numazawa
2 35 Manabu Hashimoto
3 20 Hiroki Ito
4 19 Yasuichi Sawamura
5 7 Kazuyuki Sensui
6 41 Hiroshi Futatsugi
7 26 Yukihiro Dobashi
8 34 Yuji Kamiya
9 10 Masatoshi Iso
10 5 Masao Matsumoto
11 32 Tetsuro Ikeda
12 38 Shinya Kunii
13 39 Masahiko Ino
14 2 Minoru Kobayashi
15 24 Takashi Nonogaki


(C)Ichiro Komori,1998,2007,All rights reserved