Result after Fly-Off 1st round

Preliminaly Round Fly-Off 1st round Fly-Off 2nd round
Place No Name Preliminaly District Pre Total 500% Base Score Judge Points 5oo% Base Score Judge Points 500% Base Score Total
1 20 Hiroki Ito 2005 J/N 1st 609.477 609.477 536.347 467.5 467.500 584.825 *** *** *** 584.825
2 7 Kazuyuki Sensui 2005 J/N 2nd 620.319 620.319 545.888 455.5 455.500 569.813 *** *** *** 569.813
3 35 Manabu Hashimoto 2005 J/N 4th 609.601 609.601 536.456 446.5 446.500 558.555 *** *** *** 558.555
4 26 Manabu Hashimoto 2005 J/N 4th 614.960 614.960 541.172 441.5 441.500 552.300 *** *** *** 552.300
5 19 Yasuichi Sawamura West Japan 602.902 602.902 530.561 430.5 430.500 538.539 *** *** *** 538.539
6 38 Shinya Kunii 2005 J/N 6th 596.203 596.203 524.666 416.5 416.500 521.026 *** *** *** 524.666
7 2 Minoru Kobayashi 2005 J/N 5th 593.523 593.523 522.307 419.0 419.000 524.153 *** *** *** 524.153
8 24 Takashi Nonogaki Hokuriku-Tyubu 571.384 571.384 502.825 389.5 389.500 487.250 *** *** *** 502.825
9 10 Masatoshi Iso East Japan 549.799 549.799 483.830 0.0 ΏۊO 0.000 *** *** *** 483.830
10 41 Hiroshi Futatsugi Hokuriku-Tyubu 527.874 527.874 464.536 379.5 379.500 474.740 *** *** *** 474.740
11 32 Tetsuro Ikeda Kyusyu 537.101 537.101 472.655 330.0 330.000 412.818 *** *** *** 472.655
12 39 Masahiko Ino East Japan 533.292 533.292 469.303 343.0 343.000 429.080 *** *** *** 469.303
13 27 Makoto Numazawa Touhoku 521.864 521.864 459.247 0.0 ΏۊO 0.000 *** *** *** 459.247
14 34 Yuji Kamiya East Japan 521.175 521.175 458.640 353.0 353.000 441.590 *** *** *** 458.640
15 5 Masao Maysumoto East Japan 513.136 513.136 451.566 324.0 324.000 405.312 *** *** *** 451.566
Pilots AVE Count Pilots Ave Pre. Pilots AVE Count Pilots Ave F/O 1R Pilots AVE Count Pilots Ave F/O 2R
15 15 568.174 15 13 399.692 0 0 0.000


(C)Ichiro Komori,1998,2007,All rights reserved