Fly-Off Rounds flight order

F/O 1R
Order No. Name
1 9 Kazuyuki Sensui
2 31 Naoya Kawaguchi
3 11 Hiroshi Futatsugi
4 37 Minoru Kobayashi
5 23 Hiroki Ito
6 1 Manabu Hashimoto
7 21 Shinya Kunii
8 2 Kazuaki Kougo
9 16 Takashi Nonogaki
10 33 Masatoshi Iso
11 32 Hidekazu Nagasawa
12 34 Kazushi Onizawa
13 6 Hiroyuki Dobashi
14 8 Hideki Suzuki
15 10 Yasuichi Sawamura
F/O 2R
Order No. Name
1 2 Kazuaki Kougo
2 16 Takashi Nonogaki
3 33 Masatoshi Iso
4 32 Hidekazu Nagasawa
5 34 Kazushi Onizawa
6 6 Hiroyuki Dobashi
7 8 Hideki Suzuki
8 10 Yasuichi Sawamura
9 9 Kazuyuki Sensui
10 31 Naoya Kawaguchi
11 11 Hiroshi Futatsugi
12 37 Minoru Kobayashi
13 23 Hiroki Ito
14 1 Manabu Hashimoto
15 21 Shinya Kunii


(C)Ichiro Komori,All right reserved