Flyght Order (Fly-off Rounds)

F/O 1R
Start 8:30 Order No. Name
1 38 Masahiro Susuda
2 29 Manabu Hashimoto
3 9 Takashi Nonogaki
4 3 Shinya Kunii
5 16 Hideki Suzuki
6 30 Hiroki Ito
7 8 Masatoshi Iso
8 7 Yukihiro Dobashi
9 33 Kazuaki Kougo
10 14 Yasuichi Sawamura
11 36 Naoya Kawaguchi
12 1 Tyuji Kamiya
13 39 Kazushi Onizawa
14 26 Minoru Kobayashi
15 5 Hiroshi Futatsugi
F/O 2R
Order No. Name
1 7 Yukihiro Dobashi
2 33 Kazuaki Kougo
3 14 Yasuichi Sawamura
4 36 Naoya Kawaguchi
5 1 Tyuji Kamiya
6 39 Kazushi Onizawa
7 26 Minoru Kobayashi
8 5 Hiroshi Futatsugi
9 38 Masahiro Susuda
10 29 Manabu Hashimoto
11 9 Takashi Nonogaki
12 3 Shinya Kunii
13 16 Hideki Suzuki
14 30 Hiroki Ito
15 8 Masatoshi Iso


(C)Ichiro Komori,All right reserved