Flyght Order (Fly-off Rounds)
Fly-Off 15Pilots

F/O 1R
Order No. Name
Start 8:30 1 35 Yasuichi Sawamura
2 5 Hiroshi Futatsugi
3 24 Hiroki Ito
4 16 Masahiko Ino
5 13 Kazuaki Kougo
6 31 Tsubasa Uchida
7 4 Takashi Nonogaki
8 34 Yukihiro Dobashi
9 28 Masatoshi Iso
10 39 Minoru Kobayashi
11 36 Shinya Kunii
12 1 Manabu Hashimoto
13 33 Naoya Kawaguchi
14 32 Makoto Numazawa
15 42 Kazushi Onizawa
F/O 2R
Order No. Name
1 34 Yukihiro Dobashi
2 28 Masatoshi Iso
3 39 Minoru Kobayashi
4 36 Shinya Kunii
5 1 Manabu Hashimoto
6 33 Naoya Kawaguchi
7 32 Makoto Numazawa
8 42 Kazushi Onizawa
9 35 Yasuichi Sawamura
10 5 Hiroshi Futatsugi
11 24 Hiroki Ito
12 16 Masahiko Ino
13 13 Kazuaki Kougo
14 31 Tsubasa Uchida
15 4 Takashi Nonogaki


(C)Ichiro Komori,All right reserved