2013F3C Japanese Nationals Competitors List

The number indicated in the table is a formal player number.
Flyght order will be carried 4.Oct
No. Name Pre. District
1 Manabu Hashimoto 2012 J/N 4th
2 Kazunari Tanaka Kyusyu
3 Akira Mahara Kyusyu
4 Takashi Nonogaki 2012 J/N 2nd
5 Hiroshi Futatsugi Hokuriku-Tyubu
6 Zenichi Maeda East Japan
7 Syuichi Ohura Kyusyu
8 Yuji Kamiya East Japan
9 Ryou Matsui Hokuriku-Tyubu
10 Naoki Horii East Japan
11 Tetsuya Torii Hokuriku-Tyubu
12 Takashi Tanaka West Japan
13 Kazuaki Kougo West Japan
14 Hironobu Takahashi Touhoku
15 Toshio Hatada Hokuriku-Tyubu
16 Masahiko Ino East Japan
17 Shin Moriyasu West Japan
18 Kazuomi Tsukahara East Japan
19 Taijyu Ukai Hokuriku-Tyubu
20 Tetsuya Kusakabe West Japan
21 Hidekazu Takada West Japan
22 Tetsuro Ikeda Kyusyu
23 Jyunichi Chiba Hokkaido
24 Hiroki Ito 2012 J/N 1st
25 Yoshihiro Susuda Hokkaido
26 Satoshi Furuishi Hokkaido
27 Takeshi Imai West Japan
28 Masatoshi Iso East Japan
29 Kaoru Mita West Japan
30 Tsuyoshi Suzuki Touhoku
31 Tsubasa Uchida West Japan
32 Makoto Numazawa Touhoku
33 Naoya Kawaguchi West Japan
34 Yukihiro Dobashi 2012 J/N 6th
35 Yasuichi Sawamura East Japan
36 Shinya Kunii 2012 J/N 3rd
37 Takashi Shimotoso East Japan
38 Masahiro Susuda West Japan
39 Minoru Kobayashi 2012 J/N 5th
40 Masao Matsumoto East Japan
41 Yoshihiro Hayashi East Japan
42 Kazushi Onizawa East Japan
(C)Ichiro Komori,All rights reserved