Flyght Order (Fly-off Rounds)
Fly-Off 15Pilots


(Note) No.7 Mr.Matsuda canceled the final round, the final serves as 14 persons' flight.
F/O 1R
Order No. Name
Start 8:30 1 29 Kazushi Onizawa
2 5 Hiroshi Futatsugi
3 39 Yasuichi Sawamura
4 22 Zenichi Maeda
5 35 Minoru Kobayashi
6 14 Yukihiro Dobashi
7 6 Yuji Kamiya
8 11 Kazuaki Kougo
9 9 Takashi Nonogaki
10 33 Shinya Kunii
11 1 Masatoshi Iso
12 12 Shinn Moriyasu
13 24 Hiroki Ito
14 40 Tsubasa Uchida
F/O 2R
Order No. Name
1 35 Minoru Kobayashi
2 39 Yasuichi Sawamura
3 5 Hiroshi Futatsugi
4 11 Kazuaki Kougo
5 1 Masatoshi Iso
6 22 Zenichi Maeda
7 40 Tsubasa Uchida
8 33 Shinya Kunii
9 6 Yuji Kamiya
10 9 Takashi Nonogaki
11 14 Yukihiro Dobashi
12 29 Kazushi Onizawa
13 12 Shinn Moriyasu
14 24 Hiroki Ito


(C)Ichiro Komori,All right reserved