Final Result

1R 2R 3R 4R
No Name Points Score Points Score Points Score Points Score Total
1 14 Manabu Hashimoto 234.0 558.57 235.0 579.8 244.0 548.7 221.5 538.9 1687.07
2 12 Yukihiro Dobashi 222.0 529.92 224.0 552.7 238.5 536.3 227.5 553.5 1642.52
3 9 Kazuyuki Sensui 225.0 537.08 221.5 546.5 239.5 538.5 227.5 553.5 1638.60
4 13 Minoru Kobayashi 227.0 541.86 223.0 550.2 233.0 523.9 219.0 532.8 1624.93
5 1 Yasuichi Sawamura 212.0 506.05 224.0 552.7 230.0 517.2 220.0 535.3 1605.16
6 10 Shinya Kunii 220.5 526.34 214.5 529.3 219.5 493.6 217.0 528.0 1583.58
7 6 Masatoshi Iso 218.0 520.38 198.0 488.5 227.5 511.6 210.0 510.9 1542.89
8 2 Kazuaki Kougo 202.5 483.38 196.0 483.6 219.0 492.5 207.5 504.9 1480.93
9 8 Hiroshi Takayamaq 204.0 486.96 192.0 473.7 210.5 473.3 206.0 501.2 1461.91
10 5 Shintaro Yamamoto 196.0 467.86 201.5 497.2 216.0 485.7 193.0 469.6 1452.47
11 3 Hideki Suzuki 199.5 476.21 182.5 450.3 210.0 472.2 184.5 448.9 1398.73
12 11 Tetsuya Kusakabe 196.0 467.86 172.0 424.4 213.0 479.0 182.5 444.0 1390.86
13 4 Tetsuro Ikeda 174.0 415.35 185.0 456.5 209.0 470.0 184.5 448.9 1375.34
14 7 Hiroshi Futatsugi 202.0 482.18 168.0 414.5 203.5 457.6 176.5 429.4 1369.22
Pilot Ave 1R Pilot Ave@2R Pilot Ave 3R Pilot Ave@SR
14 209.46 14 202.64 14 222.36 14 205.50(C)Ichiro Komori,1998,2006,All rights reserved