Result after 1st Round

1R 2R 3R 4R
No Name Points Score Points Score Points Score Points Score Total
1 14 Manabu Hashimoto 234.0 558.57 *** *** *** *** *** *** 558.57
2 13 Minoru Kobayashi 227.0 541.86 *** *** *** *** *** *** 541.86
3 9 Kazuyuki Sensui 225.0 537.08 *** *** *** *** *** *** 537.08
4 12 Yukihiro Dobashi 222.0 529.92 *** *** *** *** *** *** 529.92
5 10 Shinya Kunii 220.5 526.34 *** *** *** *** *** *** 526.34
6 6 Masatoshi Iso 218.0 520.38 *** *** *** *** *** *** 520.38
7 1 Yasuichi Sawamura 212.0 506.05 *** *** *** *** *** *** 506.05
8 8 Hiroshi Takayamaq 204.0 486.96 *** *** *** *** *** *** 486.96
9 2 Kazuaki Kougo 202.5 483.38 *** *** *** *** *** *** 483.38
10 7 Hiroshi Futatsugi 202.0 482.18 *** *** *** *** *** *** 482.18
11 3 Hideki Suzuki 199.5 476.21 *** *** *** *** *** *** 476.21
12 5 Shintaro Yamamoto 196.0 467.86 *** *** *** *** *** *** 467.86
12 11 Tetsuya Kusakabe 196.0 467.86 *** *** *** *** *** *** 467.86
14 4 Tetsuro Ikeda 174.0 415.35 *** *** *** *** *** *** 415.35
Pilot Ave 1R Pilot Ave@2R Pilot Ave 3R Pilot Ave@SR
14 209.46 0 0.00 0 0.00 0 0.00(C)Ichiro Komori,1998,2006,All rights reserved