Result after 2nd Round

1R 2R 3R 4R
No Name Points Score Points Score Points Score Points Score Total
1 14 Manabu Hashimoto 234.00 558.6 235.0 579.8 *** *** *** *** 579.84
2 1 Yasuichi Sawamura 212.00 506.1 224.0 552.7 *** *** *** *** 552.70
2 12 Yukihiro Dobashi 222.00 529.9 224.0 552.7 *** *** *** *** 552.70
4 13 Minoru Kobayashi 227.00 541.9 223.0 550.2 *** *** *** *** 550.23
5 9 Kazuyuki Sensui 225.00 537.1 221.5 546.5 *** *** *** *** 546.53
6 10 Shinya Kunii 220.50 526.3 214.5 529.3 *** *** *** *** 529.26
7 6 Masatoshi Iso 218.00 520.4 198.0 488.5 *** *** *** *** 520.38
8 5 Shintaro Yamamoto 196.00 467.9 201.5 497.2 *** *** *** *** 497.18
9 8 Hiroshi Takayamaq 204.00 487.0 192.0 473.7 *** *** *** *** 486.96
10 2 Kazuaki Kougo 202.50 483.4 196.0 483.6 *** *** *** *** 483.61
11 7 Hiroshi Futatsugi 202.00 482.2 168.0 414.5 *** *** *** *** 482.18
12 3 Hideki Suzuki 199.50 476.2 182.5 450.3 *** *** *** *** 476.21
13 11 Tetsuya Kusakabe 196.00 467.9 172.0 424.4 *** *** *** *** 467.86
14 4 Tetsuro Ikeda 174.00 415.3 185.0 456.5 *** *** *** *** 456.47
Pilot Ave 1R Pilot Ave@2R Pilot Ave 3R Pilot Ave@SR
14 209.46 14 202.64 0 0.00 0 0.00(C)Ichiro Komori,1998,2006,All rights reserved