Starting Order( Fly-Off Round)
Fly-Off 1st round Fly-Off 2nd round
Order Pilot No. Name Order Pilot No. Name
1 3 Masatoshi Iso 1 27 Yuji Nakao
2 13 Kazuyuki Sensui 2 37 Tetsuro Ikeda
3 18 Manabu Hashimoto 3 28 Minoru Kobayashi
4 33 Naoya Kawaguchi 4 10 Hiroki Ito
5 22 Yuji Takayama 5 36 Hiroshi Futatsugi
6 24 Masao Matsumoto 6 14 Yukihiro Dobashi
7 32 Etsuhiro Ootaka 7 21 Shinya Kunii
8 27 Yuji Nakao 8 5 Kazuyuki Takayanagi
9 37 Tetsuro Ikeda 9 3 Masatoshi Iso
10 28 Minoru Kobayashi 10 13 Kazuyuki Sensui
11 10 Hiroki Ito 11 18 Manabu Hashimoto
12 36 Hiroshi Futatsugi 12 33 Naoya Kawaguchi
13 14 Yukihiro Dobashi 13 22 Yuji Takayama
14 21 Shinya Kunii 14 24 Masao Matsumoto
15 5 Kazuyuki Takayanagi 15 32 Etsuhiro Ootaka
(C)Ichiro Komori,1998,2002,All rights reserved