Preliminaly Rounds flight order
Pre 1R(5.Oct) Pre 2R(6.Oct)
Order No. Name Pre. District Order No. Name Pre. District
8:30 1 33 Kazuaki Kougo West Japan 8:30 1 12 Shin Moriyasu West Japan
2 34 Taijyu Ukai Hokuriku-Tyubu 2 13 Tetsuya Torii Hokuriku-Tyubu
3 35 Kazutaka Jyojima Kyusyu 3 14 Yasuichi Sawamura 2011 J/N 5th
4 36 Naoya Kawaguchi West Japan 4 15 Masahiko Ino East Japan
5 37 Hidekazu Nagasawa Touhoku 5 16 Hideki Suzuki Hokuriku-Tyubu
6 38 Masahiro Susuda West Japan 6 17 Kazuyuki Hamano Kyusyu
7 39 Kazushi Onizawa East Japan 7 18 Kazuomi Tsukahara East Japan
8 40 Yoshihiro Hayashi East Japan 8 19 Tetsuya Kusakabe West Japan
9 41 Masao Matsumoto East Japan 9 20 Tsubasa Uchida West Japan
10 42 Kenji Moriyama West Japan 10 21 Yoshihiro Susuda Hokkaido
11 1 Yuji Kamiya East Japan 11 22 Tetsuro Ikeda West Japan
12 2 Akira Mahara Kyusyu 12 23 Takeharu Fukuyama Hokkaido
13 3 Shinya Kunii 2011 J/N 6th 13 24 Hidekazu Takada West Japan
14 4 Naoki Horii East Japan 14 25 Jyun Kimura West Japan
15 5 Hiroshi Futatsugi Hokuriku-Tyubu 15 26 Minoru Kobayashi 2011 J/N 4th
16 6 Syuichi Ohura Kyusyu 16 27 Toshio Hatada Hokuriku-Tyubu
17 7 Yukihiro Dobashi East Japan 17 28 Satoshi Furuishi Hokkaido
18 8 Masatoshi Iso East Japan 18 29 Manabu Hashimoto 2011 J/N 3rd
19 9 Takashi Nonogaki 2011 J/N 2nd 19 30 Hiroki Ito 2011 J/N 1st
20 10 Zenichi Maeda East Japan 20 31 Takashi Shimotoso East Japan
21 11 Jyoji Yoshida Touhoku 21 32 Makoto Numazawa Touhoku
22 12 Shin Moriyasu West Japan 22 33 Kazuaki Kougo West Japan
23 13 Tetsuya Torii Hokuriku-Tyubu 23 34 Taijyu Ukai Hokuriku-Tyubu
24 14 Yasuichi Sawamura 2011 J/N 5th 24 35 Kazutaka Jyojima Kyusyu
25 15 Masahiko Ino East Japan 25 36 Naoya Kawaguchi West Japan
26 16 Hideki Suzuki Hokuriku-Tyubu 26 37 Hidekazu Nagasawa Touhoku
27 17 Kazuyuki Hamano Kyusyu 27 38 Masahiro Susuda West Japan
28 18 Kazuomi Tsukahara East Japan 28 39 Kazushi Onizawa East Japan
29 19 Tetsuya Kusakabe West Japan 29 40 Yoshihiro Hayashi East Japan
30 20 Tsubasa Uchida West Japan 30 41 Masao Matsumoto East Japan
31 21 Yoshihiro Susuda Hokkaido 31 42 Kenji Moriyama West Japan
32 22 Tetsuro Ikeda West Japan 32 1 Yuji Kamiya East Japan
33 23 Takeharu Fukuyama Hokkaido 33 2 Akira Mahara Kyusyu
34 24 Hidekazu Takada West Japan 34 3 Shinya Kunii 2011 J/N 6th
35 25 Jyun Kimura West Japan 35 4 Naoki Horii East Japan
36 26 Minoru Kobayashi 2011 J/N 4th 36 5 Hiroshi Futatsugi Hokuriku-Tyubu
37 27 Toshio Hatada Hokuriku-Tyubu 37 6 Syuichi Ohura Kyusyu
38 28 Satoshi Furuishi Hokkaido 38 7 Yukihiro Dobashi East Japan
39 29 Manabu Hashimoto 2011 J/N 3rd 39 8 Masatoshi Iso East Japan
40 30 Hiroki Ito 2011 J/N 1st 40 9 Takashi Nonogaki 2011 J/N 2nd
41 31 Takashi Shimotoso East Japan 41 10 Zenichi Maeda East Japan
42 32 Makoto Numazawa Touhoku 42 11 Jyoji Yoshida Touhoku
Judges for Pre.1R Judges for Pre.2R
1 Shigeyada Taya 1 Kiyokazu Sugaki
2 Kensuke Hirooka 2 Zensuke Kawamura
3 Sadanobu Shintani 3 Yutaka Ueda
4 Takakiyo Kitagawa 4 Yasutomo Tsutsui
5 Osamu Akiyama 5 Gichi Naruke
Reserve Tadashi Ohya Reserve Tadashi Ohya(C)Ichiro Komori,All right reserved