Preliminaly Rounds flight order
Pre 1R(2.Oct) Pre 2R(3.Oct)
Order No. Name Pre. District Order No. Name Pre. District
8:30 1 36 Makoto Numazawa Touhoku 8:30 1 16 Jyouji Yoshida Touhoku
2 37 Takehiro Yamamoto Kyusyu 2 17 Naoki Horii East Japan
3 38 Akira Mahara Kyusyu 3 18 Shin Iizuka East Japan
4 39 Kenji Moriyama West Japan 4 19 Kazuyuki hamano Kyusyu
5 40 Hiroshi Futatsugi Hokuriku-Tyubu 5 20 Yasuichi Sawamura 2014 J/N 7th
6 1 Shin Moriyasu West Japan 6 21 Tetsuo Onda East Japan
7 2 Kazushi Onizawa East Japan 7 22 Syouji Imai West Japan
8 3 Kenji Shimotoso East Japan 8 23 Tetsuya Kusakabe West Japan
9 4 Yukihiro Dobashi 2014 J/N 4th 9 24 Kazuaki Kougo West Japan
10 5 Masahiko Ino East Japan 10 25 Naoya Kawaguchi West Japan
11 6 Tetsuya Torii East Japan 11 26 Zenichi Maeda East Japan
12 7 Syuichi Ohura Kyusyu 12 27 Hiroki Ito 2014 J/N 1st
13 8 Kazuhiro Sugama Touhoku 13 28 Shinya Kunii 2014 J/N 6th
14 9 Chiaki Matsuda Hokuriku-Tyubu 14 29 Tsubasa Uchida West Japan
15 10 Shigenari Kobari Hokuriku-Tyubu 15 30 Masatoshi Iso 2014 J/N 2nd
16 11 Takeshi Imai West Japan 16 31 Yoshinobu Michiguchi Kyusyu
17 12 Toshio Hatada Hokuriku-Tyubu 17 32 Hidekazu Takada West Japan
18 13 Yoshihiro Susuda Hokkaido 18 33 Takashi Nonogaki 2014 J/N 3rd
19 14 Masahiro Susuda Hokkaido 19 34 Asahiko Satohisa Hokkaido
20 15 Yuji Kamiya East Japan 20 35 Takashi Shimotoso East Japan
21 16 Jyouji Yoshida Touhoku 21 36 Makoto Numazawa Touhoku
22 17 Naoki Horii East Japan 22 37 Takehiro Yamamoto Kyusyu
23 18 Shin Iizuka East Japan 23 38 Akira Mahara Kyusyu
24 19 Kazuyuki hamano Kyusyu 24 39 Kenji Moriyama West Japan
25 20 Yasuichi Sawamura 2014 J/N 7th 25 40 Hiroshi Futatsugi Hokuriku-Tyubu
26 21 Tetsuo Onda East Japan 26 1 Shin Moriyasu West Japan
27 22 Syouji Imai West Japan 27 2 Kazushi Onizawa East Japan
28 23 Tetsuya Kusakabe West Japan 28 3 Kenji Shimotoso East Japan
29 24 Kazuaki Kougo West Japan 29 4 Yukihiro Dobashi 2014 J/N 4th
30 25 Naoya Kawaguchi West Japan 30 5 Masahiko Ino East Japan
31 26 Zenichi Maeda East Japan 31 6 Tetsuya Torii East Japan
32 27 Hiroki Ito 2014 J/N 1st 32 7 Syuichi Ohura Kyusyu
33 28 Shinya Kunii 2014 J/N 6th 33 8 Kazuhiro Sugama Touhoku
34 29 Tsubasa Uchida West Japan 34 9 Chiaki Matsuda Hokuriku-Tyubu
35 30 Masatoshi Iso 2014 J/N 2nd 35 10 Shigenari Kobari Hokuriku-Tyubu
36 31 Yoshinobu Michiguchi Kyusyu 36 11 Takeshi Imai West Japan
37 32 Hidekazu Takada West Japan 37 12 Toshio Hatada Hokuriku-Tyubu
38 33 Takashi Nonogaki 2014 J/N 3rd 38 13 Yoshihiro Susuda Hokkaido
39 34 Asahiko Satohisa Hokkaido 39 14 Masahiro Susuda Hokkaido
40 35 Takashi Shimotoso East Japan 40 15 Yuji Kamiya East Japan
Judge Member for Pre.1R Judge Member for Pre.2R
1 Shigetada Taya 1 Kensuke Hirooka
2 Sadanobu Shintani 2 Takakiyo Kitagawa
3 Yasutomo Tsutui 3 Yutaka Ueda
4 Takashi Ishimori 4 Giichi Naruke
5 Katsumi Shimizu 5 Tadashi Ohya


(C)Ichiro Komori,All right reserved