Flyght Order (Fly-off Rounds)

F/O 1R
Order No. Name
Start 8:00 1 25 Masahiko Ino
2 42 Kazushi Onizawa
3 16 Masatoshi Iso
4 10 Yuji Kamiya
5 34 Kazuaki Kougo
6 28 ShinYa Kunii
7 23 Yasuichi Sawamura
8 37 Hiroki Ito
9 18 Hidekazu Takada
10 5 Tsubasa Uchida
11 38 Shinn Moriyasu
12 41 Takashi Nonogaki
13 12 Takeshi Imai
14 7 Naoki Horii
15 3 Yukihiro Dobashi
F/O 2R
Order No. Name
1 37 Hiroki Ito
2 18 Hidekazu Takada
3 5 Tsubasa Uchida
4 38 Shinn Moriyasu
5 41 Takashi Nonogaki
6 12 Takeshi Imai
7 7 Naoki Horii
8 3 Yukihiro Dobashi
9 25 Masahiko Ino
10 42 Kazushi Onizawa
11 16 Masatoshi Iso
12 10 Yuji Kamiya
13 34 Kazuaki Kougo
14 28 ShinYa Kunii
15 23 Yasuichi Sawamura


(C)Ichiro Komori,All right reserved