2009F3C Japanese Team Trial
Competitors List

The competitors to Trial determines by the sum total of the score (preliminaly round) of the championship in both 2007 and 2008.

No. Name
1 Kazuaki Kougo
2 Makoto Numazawa
3 Hiroshi Futatsugi
4 Manabu Hashimoto
5 Masatoshi Iso
6 Hidekazu Nagasawa
7 Kazuomi Tsukahara
8 Shinya Kunii
9 Minoru Kobayashi
10 Yukihiro Dobashi
11 Tetsuro Ikeda
12 Yasuichi Sawamura
13 Kazuyuki Sensui


(C)Ichiro Komori,,All rights reserved