e@Order@and@Judges

The Day 1st (25.Oct.2008) Final Day (26.Oct.2008)
1R Order 2R Order 3R Order 4R Order
Sch. A Sch. C Sch. A Sch. C
Order No. Name Order No. Name Order No. Name Order No. Name
1 12 Yasuichi Sawamura 1 5 Masatoshi Iso 1 1 Kazuaki Kougo 1 7 Kazuomi Tsukahara
2 13 Kazuyuki Sensui 2 6 Hidekazu Nagasawa 2 2 Makoto Numazawa 2 8 Shinya Kunii
3 1 Kazuaki Kougo 3 7 Kazuomi Tsukahara 3 3 Hiroshi Futatsugi 3 9 Minoru Kobayashi
4 2 Makoto Numazawa 4 8 Shinya Kunii 4 4 Manabu Hashimoto 4 10 Yukihiro Dobashi
5 3 Hiroshi Futatsugi 5 9 Minoru Kobayashi 5 5 Masatoshi Iso 5 11 Tetsuro Ikeda
6 4 Manabu Hashimoto 6 10 Yukihiro Dobashi 6 6 Hidekazu Nagasawa 6 12 Yasuichi Sawamura
7 5 Masatoshi Iso 7 11 Tetsuro Ikeda 7 7 Kazuomi Tsukahara 7 13 Kazuyuki Sensui
8 6 Hidekazu Nagasawa 8 12 Yasuichi Sawamura 8 8 Shinya Kunii 8 1 Kazuaki Kougo
9 7 Kazuomi Tsukahara 9 13 Kazuyuki Sensui 9 9 Minoru Kobayashi 9 2 Makoto Numazawa
10 8 Shinya Kunii 10 1 Kazuaki Kougo 10 10 Yukihiro Dobashi 10 3 Hiroshi Futatsugi
11 9 Minoru Kobayashi 11 2 Makoto Numazawa 11 11 Tetsuro Ikeda 11 4 Manabu Hashimoto
12 10 Yukihiro Dobashi 12 3 Hiroshi Futatsugi 12 12 Yasuichi Sawamura 12 5 Masatoshi Iso
13 11 Tetsuro Ikeda 13 4 Manabu Hashimoto 13 13 Kazuyuki Sensui 13 6 Hidekazu Nagasawa
Judges of 1R Judges of 2R Judges of 3R Judges of 4R
Kiyokazu Sugaki Kiyokazu Sugaki Kiyokazu Sugaki Kiyokazu Sugaki
Katsumi Shimizu Katsumi Shimizu Katsumi Shimizu Katsumi Shimizu
Kensuke Hirooka Kensuke Hirooka Kensuke Hirooka Kensuke Hirooka
Sadanobu Shintani Sadanobu Shintani Sadanobu Shintani Sadanobu Shintani
Kiyoyasu Kunii Takayuki Sakai Shin Abe Kiyoyasu Kunii


(C)Ichiro Komori,All rights reserved