Result after 3rd Round

Score Judge Points
Place No Name 1R 2R 3R 4R Total 1R 2R 3R 4R
1 4 Manabu Hashimoto 980.97 1000.00 1000.00 *** 2000.00 232.0 236.0 244.5 ***
2 13 Kazuyuki Sensui 1000.00 970.34 977.51 *** 1977.51 236.5 229.0 239.0 ***
3 10 Yukihiro Dobashi 989.43 978.81 967.28 *** 1968.24 234.0 231.0 236.5 ***
4 9 Minoru Kobayashi 919.66 930.08 955.01 *** 1885.09 217.5 219.5 233.5 ***
5 8 Shinya Kunii 949.26 921.61 930.47 *** 1879.73 224.5 217.5 227.5 ***
6 5 Masatoshi Iso 949.26 921.61 912.07 *** 1870.87 224.5 217.5 223.0 ***
7 12 Yasuichi Sawamura 932.35 921.61 932.52 *** 1864.86 220.5 217.5 228.0 ***
8 1 Kazuaki Kougo 845.67 881.36 865.03 *** 1746.39 200.0 208.0 211.5 ***
9 11 Tetsuro Ikeda 837.21 805.08 832.31 *** 1669.52 198.0 190.0 203.5 ***
10 3 Hiroshi Futatsugi 849.89 680.08 809.82 *** 1659.71 201.0 160.5 198.0 ***
11 6 Hidekazu Nagasawa 832.98 815.68 787.32 *** 1648.66 197.0 192.5 192.5 ***
12 2 Makoto Numasawa 820.30 807.20 826.18 *** 1646.47 194.0 190.5 202.0 ***
13 7 Kazuomi Tsukahara 790.70 703.39 842.54 *** 1633.23 187.0 166.0 206.0 ***
(C)Ichiro Komori,All rights reserved