Result after 4th Round (Final Result)

Score Judge Points
Place No Name 1R 2R 3R 4R Total 1R 2R 3R 4R
1 4 Manabu Hashimoto 980.97 1000.00 1000.00 1000.00 3000.00 232.0 236.0 244.5 236.0
2 13 Kazuyuki Sensui 1000.00 970.34 977.51 951.27 2947.84 236.5 229.0 239.0 224.5
3 10 Yukihiro Dobashi 989.43 978.81 967.28 934.32 2935.52 234.0 231.0 236.5 220.5
4 8 Shinya Kunii 949.26 921.61 930.47 932.20 2811.93 224.5 217.5 227.5 220.0
5 5 Masatoshi Iso 949.26 921.61 912.07 934.32 2805.19 224.5 217.5 223.0 220.5
6 9 Minoru Kobayashi 919.66 930.08 955.01 870.76 2804.76 217.5 219.5 233.5 205.5
7 12 Yasuichi Sawamura 932.35 921.61 932.52 936.44 2801.30 220.5 217.5 228.0 221.0
8 1 Kazuaki Kougo 845.67 881.36 865.03 853.81 2600.20 200.0 208.0 211.5 201.5
9 11 Tetsuro Ikeda 837.21 805.08 832.31 715.25 2474.60 198.0 190.0 203.5 168.8
10 2 Makoto Numasawa 820.30 807.20 826.18 752.12 2453.68 194.0 190.5 202.0 177.5
11 6 Hidekazu Nagasawa 832.98 815.68 787.32 730.93 2435.98 197.0 192.5 192.5 172.5
12 3 Hiroshi Futatsugi 849.89 680.08 809.82 741.53 2401.24 201.0 160.5 198.0 175.0
13 7 Kazuomi Tsukahara 790.70 703.39 842.54 0.00 2336.62 187.0 166.0 206.0 0.02009F3C/WC Japanese Team
Sensui,Hashimoto,Dobashi
(C)Ichiro Komori,All rights reserved